فیزیوتراپی در نارمک

فیزیوتراپی در نارمک باید از پرسشنامه‌های خود گزارشگر معتبر مانند شاخص معلولیت  یا استفاده کنند. رولان – پرسشنامه ناتوانی موریس. این ابزارها برای تشخیص وضعیت پایه بیمار نسبت به بیمار مفید است درد، عملکرد و معلولیت و برای نظارت بر یک تغییر وضعیت یک بیمار در طول دوره درمان فعالیت‌های شرکت و مشارکت اقدامات پیشگیرانه… ادامه خواندن فیزیوتراپی در نارمک