فیزیوتراپی در خیابان دولت

فیزیوتراپی در خیابان دولت باید به طور معمول ارزیابی شوند محدودیت فعالیت و محدودیت مشارکت از طریق معیارهای مبتنی بر عملکرد معتبر. تغییرات در سیستم سطح محدودیت فعالیت بیمار و محدودیت مشارکت باید با همین معیارهای مورد بررسی قرار گیرد دوره درمان. (توصیه مبتنی بر متخصص برای کاهش درد را در نظر بگیرد. فیزیوتراپی در… ادامه خواندن فیزیوتراپی در خیابان دولت