برچسب: مراکزفیزیوتراپی لویزان

  • فیزیوتراپی در لویزان

    فیزیوتراپی در لویزان لازم است که به ارائه خدمات به مشتری‌های بین‌ایالتی که در آن‌ها این رابطه در حال حاضر وجود دارد، اما خدمات در سراسر مرزه‌ای ایالتی بجز در جایی که در آنجا وجود دارد، ارائه نخواهد شد. سنت ارجاع از شهرهای ایالات همسایه به کشور همسایه بوده‌است. باید نگهداری شود فیزیوتراپی درشمال تهران […]