برچسب: فیزیوتراپی در منزل مجیدیه

  • فیزیوتراپی در مجیدیه

    فیزیوتراپی در مجیدیه از ۹۰ درجه آدم‌ربایی و چرخش خارجی انجام می‌شود. چرخش و چرخش داخلی در برابر مقاومت که به وسیله قرقره فراهم می‌شد. نقطه اتصال برای بالاتر از ارتفاع سر است. چرخش خارجی در ۰ o آدم‌ربایی از ساعت ۴۵ به بعد، در حالی که آرنج به دست بسته شده‌بود، در ۹۰ درجه، چرخش […]