برچسب: فیزیوتراپی در خیابان دولت تهران

  • فیزیوتراپی در خیابان دولت

    فیزیوتراپی در خیابان دولت باید به طور معمول ارزیابی شوند محدودیت فعالیت و محدودیت مشارکت از طریق معیارهای مبتنی بر عملکرد معتبر. تغییرات در سیستم سطح محدودیت فعالیت بیمار و محدودیت مشارکت باید با همین معیارهای مورد بررسی قرار گیرد دوره درمان. (توصیه مبتنی بر متخصص برای کاهش درد را در نظر بگیرد. فیزیوتراپی در […]